روش های جهت یابی در روز

روش های جهت یابی در روز

جهت‌یابی با سمت خورشید
۱- خورشید صبح تقریباً از سمت شرق طلوع می‌کند و شب تقریباً در سمت غرب، غروب می‌کند.
این مطلب فقط در اول بهار و پاییز صحیح است؛ یعنی‌ در اولین روز بهار و پاییز خورشید دقیقاً از شرق طلوع و در غرب، غروب می‌کند، ولی در زمان‌های دیگر، محل طلوع و غروب خورشید نسبت به مشرق و مغرب مقداری انحراف دارد. در تابستان طلوع و غروب خورشید شمالیتر از شرق و غرب است، و در زمستان جنوبی‌تر از شرق و غرب می‌باشد. در اول تابستان و زمستان، محل طلوع و غروب خورشید حداقل حدود ۲۳. ۵ درجه با محل دقیق شرق و غرب فاصله دارد، که این خطا به هیچ وجه قابل چشم پوشی‌ نیست. در واقع از آن‌جا که موقعیت دقیق خورشید با توجه به فصل و عرض جغرافیایی متغیر است، این روش نسبتاً غیردقیق است.
تن‌ها جایی که خورشید همیشه دقیقاً از شرق طلوع و در غرب غروب می‌کند، «استو» است.
۲- در نیمکرهٔ شمالی زمین، در زمان ظهر شرعی خورشید همیشه دقیقاً در جهت جنوب است و سایهٔ اجسام رو به شمال می‌افتد.
ظهر شرعی یا ظهر نجومی در موقعیت جغرافیایی شما، دقیقاً هنگامی است که خورشید به بالا‌ترین نقطهٔ خود در آسمان می‌رسد. در این زمان، سایهٔ شاخص به حداقل خود در روز می‌رسد، و پس از آن دوباره افزایش می‌یابد؛‌‌ همان زمان اذان ظهر. ظهر شرعی حدوداً نیمهٔ بین طلوع آفتاب و غروب آفتاب است.
۳- حرکت خورشید از شرق به غرب است؛ و این هم می‌تواند روشی برای یافتن جهت‌های جغرافیایی باشد.

 

جهت‌یابی با سایهٔ چوب (شاخص)
شاخص، چوب یا می‌له‌ای نسبتاً صاف و راست است (مثلا شاخهٔ نسبتا صافی از یک درخت به طول مثلا یک م‌تر) که به طور عمودی در زمینی مسطح و هموار و افقی (تراز و میزان) فرو شده است.

روش اول:

نوک (انتهای) سایهٔ شاخص روی زمین را [مثلا با یک سنگ] علامت‌گذاری می‌کنیم. مدتی (مثلاً ده تا بیست دقیقه بعد، یا بیشتر) صبر می‌کنیم تا نوک سایه چند سانتی‌متر جابه‌جا شود. حال محل جدید سایهٔ شاخص (که تغییر مکان داده است) را علامت‌گذاری می‌نماییم. حال اگر این دو نقطه را با خطی به هم وصل کنیم، جهت شرق-غرب را مشخص می‌کند. نقطهٔ علامت‌گذاری اول سمت غرب، و نقطهٔ دوم سمت شرق را نشان می‌دهد. یعنی اگر طوری بایستیم که پای چپمان را روی نقطهٔ اول و پای راستمان را روی نقطهٔ دوم بگذاریم، روبرویمان شمال را نشان می‌دهد، و رو به خورشید (پشت سرمان) جنوب است.
از آن‌جا که جهت ظاهری حرکت خورشید در آسمان از شرق به غرب است، جهت حرکت سایهٔ خورشید بر روی زمین از غرب به شرق خواهد بود. یعنی در نیم‌کرهٔ شمالی سایه‌ها ساعتگرد می‌چرخند.
هر چه از استوا دور‌تر بشویم، از دقت پاسخ در این روش کاسته می‌شود. یعنی در مناطق قطبی (در عرض جغرافیایی بالا‌تر از ۶۰ درجه) استفاده از آن توصیه نمی‌شود.
* در شب‌های مهتابی هم از این روش می‌توان استفاده کرد: به جای خورشید از ماه استفاده کنید.

روش های جهت یابی در روز

 

روش دوم (دقیق‌تر):

محل سایه‌ی شاخص را زمانی پیش از ظهر علامت گذاری می‌کنیم. دایره‌ یا کمانی به مرکز محل شاخص و به شعاع محل علامت‌گذاری شده می‌کشیم. سایه به تدریج که به سمت شرق می‌رود کوتاه‌تر می‌شود، در ظهر به کوتاه‌ترین اندازه‌اش می‌رسد، و بعداز ظهر به تدریج بلندتر می‌گردد. هر گاه بعد از ظهر سایه‌ی شاخص از روی کمان گذشت (یعنی سایه‌ی شاخص هم‌اندازه‌ی پیش از ظهرش شد) آن‌جا را به عنوان نقطه‌ی دوم علامت‌گذاری می‌کنیم. مانند روش پیشین، این نقطه سمت شرق و نقطه‌ی پیشین سمت غرب را نشان می‌دهد.

در واقع هر دو نقطه سایه‌ هم فاصله از شاخص، امتداد شرق- غرب را مشخص می‌کنند.

با این‌که روش پیشین نسبتاً دقیق است، این روش دقیق‌تر است؛ البته وقت بیشتری برای آن لازم است.

برای کشیدن کمان مانند طناب (بند کفش، گتر و …) را انتخاب کنید. یک طرف طناب را به شاخص ببندید و طرف دیگرش را به یک جسم تیز. به شکلی که وقتی طناب را می‌کشید دقیقاً به محل علامت‌گذاری شده برسد. بدین ترتیب نیم‌دایره‌ای روی زمین با جسم تیز رسم کنید.

وقتی سایه‌ی شاخص به حداقل اندازه‌ی خود می‌رسد(در ظهر شرعی)، این سایه سمت جنوب را نشان می‌دهد (بالای 23.5 درجه).

جهت یابی با ساعت عقربه‌دار

ساعت مچی معمولی ( آنالوگ، عقربه‌ای ) را به حالت افقی کف دست قرار می‌دهیم و آن را می‌چرخانیم تا عقربۀ ساعت شمار جهت خورشید را نشان دهد. در این صورت نقطه‌ای که روی محیط صفحۀ ساعت درست وسط عقربۀ ساعت شمار و عدد ۱۲ قرار گرفته است، جهت جنوب را مشخص می‌کند.

مثلا اگر عقربۀ ساعت شمار روی ساعت ۳ باشد (شکل زیر)، آن را به طرف خورشید می‌گیریم، نقطۀ وسط عددهای ۳ و ۱۲، یعنی نقطه‌ای که ساعت ۱:۳۰ را معین می‌کند، جنوب را نشان خواهدداد، طرف مقابل آن شمال، سمت چپ مشرق و سمت راست مغرب خواهدبود.

خورشید وعقربۀ ساعت شمار و نقطۀ تقسیمی که روی محیط صفحۀ ساعت پیدا می‌کنیم، هر سه در جهت جنوب قرار دارند.

روش های جهت یابی در روز

پس هم خورشید و هم عقربۀ ساعت شمار در یک جهت حرکت می‌کنند، منتهی ساعت شمار یک دور کامل را در ۲۴ ساعت طی می‌کند؛ یعنی زمانی که طول می‌کشد تا خورشید یک دور کامل حرکت کند درست دو برابر زمانی است که برای دور زدن عقربۀ ساعت شمار لازم است. روشی را هم که گفته‌ایم بر همین اساس قرار دارد.

باید اضافه کرد که وقتی قبل‌ازظهر باشد، باید نقطۀ بین دو عقربه و عدد ۱۲ را در جهت حرکت عقربۀ ساعت پیدا کرد و وقتی بعدازظهر باشد در جهت عکس این حرکت.

 برای مردمی که در نیم کرۀ جنوبی زندگی می‌کنند، باید این روش را به صورت زیر به کار برد.

اگر عقربۀ ساعت شمار در جهت خورشید گرفته شود، امتداد نیمساز زاویۀ بین عقربۀ ساعت شمار و نیم خطی که مرکز ساعت را به عدد ۱۲ وصل می‌کند، جهت شمال را نشان می‌دهد.

توجه: البته امتدادی که به این ترتیب بدست می‌آید، کاملا دقیق نیست. این عدم دقت بدان معناست که ساعت را بجای اینکه در صفحۀ استوای سماوی قرار دهیم، در صفحۀ افقی قرار داده‌ایم. ضمنا اختلاف بین زمان حقیقی خورشیدی را با زمانی که ساعت نشان می‌دهد به حساب نیاورده‌ایم (مثلا در همۀ شهرستان های ایران ساعت را روی افق تهران تنظیم می‌کنند و نیز ساعت تابستانی).

ولی با وجود این عدم دقت‌ها، این روش در عمل کاملا قابل استفاده‌است.

 

 نکات

این روش وقتی سمت صحیح را نشان می‌دهد، که ساعت مورد نظر درست تنظیم شده باشد. یعنی اگر در بهار و تابستان ساعت‌ها را نسبت به ساعت استاندارد یک‌ساعت جلو می‌برند، ما باید آن را تصحیح کنیم (ابتدا ساعت‌مان را یک ساعت عقب ببریم سپس روش را اِعمال کنیم؛ یا نیمساز عقربه‌ی ساعت‌شمار را [به جای 12] با 1 حساب کنید). همچنین در همه‌ی سطح یک کشور معمولا ساعت یکسانی وجود دارد، که مثلا در ایران حدود یک ساعت متغیر است (ایران تقریباً بین دو نصف‌النهار قرار دارد. لذا ظهر شرعی در شرق و غرب ایران حدوداً یک ساعت فاصله دارد. ) ساعت صحیح هر مکان همان ساعتی است که هنگام ظهر شرعی در آن در طول سال، اطراف ساعت 12 ظهر است. در واقع برای تعیین دقیق جهت‌های جغرافیایی ساعت باید طوری تنظیم باشد که هنگام ظهر شرعی ساعت 12 را نشان دهد.

این که گفته شد عقربه‌ی کوچک ساعت به سمت خورشید اشاره کند یعنی این‌که اگر شاخصی مثل چوب‌کبریت در مرکز ساعت قرار دهیم، سایه‌اش موازی با عقربه‌ی ساعت شمار و در جهت مقابل آن می باشد. یا این‌که سایه‌ی عقربه‌ ساعت شمار درست در زیر خود عقربه قرار گیرد. یا مثلاً اگر چوبی ده-پانزده سانتیمتری را در زمین به‌طور عمودی قرار دهیم، ساعت روی زمین به شکلی قرار گرفته باشد که عقربه‌ی ساعت‌شمارش موازی با سایه‌ی چوب باشد.

نیمساز، خطی است که یک زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند. در واقع باید میان عقربه‌ ساعت‌شمار و 12 را بیابید و با خطی فرضی به مرکز ساعت وصل نمایید.

دلیل این‌که زاویه ( بین عقربه‌ی ساعت شمار و 12) را نصف می‌کنیم این است که: وقتی خورشید یک بار دور زمین می‌چرخد، ساعت ما دو دور می‌چرخد (دو تا 12 ساعت). یعنی گرچه روز 24 ساعت است (و یک دور کامل را در 24 ساعت طی می‌کند)، ساعت‌های ما یک دور کامل را در 12 ساعت طی می‌نماید. اگر ساعت 24 ساعته‌ای می‌داشتید، که دور آن به 24 قسمت مساوی تقسیم شده بود، هر گاه عقربه‌ی ساعت‌شمار را رو به خورشید می‌گرفتید عدد 12 ساعت همیشه جهت جنوب را نشان می‌داد.

روش ساعت مچی تا 24 درجه امکان خطا دارد. برای دقت بیشتر باید از آن در عرض جغرافیایی بین 40 و 60 درجه [شمالی یا جنوبی] استفاده شود؛ هر چند در عرض جغرافیایی 5/23 تا 5/66 درجه [شمالی یا جنوبی] نتیجه‌اش قابل قبول است. (البته در نیم‌کره جنوبی جهت شمال و جنوب برعکس است.) در واقع هر چه به استوا نزدیک‌تر شویم، از دقت این روش کاسته می‌شود. ضمناً هر چه زمان به کار بردن این روش به ظهر شرعی نزدیک‌تر باشد، نتیجه‌ی آن دقیق‌تر خواهد بود. (کشور ایران دارای عرض جغرافیایی بین 36 و 39 درجه‌ی شمالی است.)

اگر مطمئن نیستید کدام طرف شمال است و کدام طرف جنوب، به یاد بیاورید که خورشید از شرق بر می‌خیزد، در غرب می‌نشیند، و در ظهر سمت جنوب است.

توجه کنید که اگر این روش را در هنگام ظهر شرعی (یعنی ساعت 12) اجرا کنیم، جهت عقربه‌ی ساعت‌شمار خود به سوی جنوب است. یعنی مانند همان روش «جهت‌یابی با سمت خورشید»، که گفتیم خورشید در ظهر شرعی به سمت جنوب است.

اگر از ساعت دیجیتال استفاده می‌کنید، می‌توانید ساعت عقربه‌داری را روی یک کاغذ یا روی زمین بکشید (دور دایره‌ای از 1 تا 12 بنویسید، و عقربه‌ی ساعت‌شمار را هم بکشید)، و سپس از روش بالا استفاده کنید.

با داشتن یک ساعت دیجیتال هم میشه جهت رو پیدا کرد. به این شکل که با خواندن زمان از روی ساعت دیجیتال, همان زمان را بر روی زمین به شکل ساعت عقربه ای رسم می کنیم. در این حالت عقربه ساعت شمار را رو به خورشید می کشیم و نیمساز آن با عدد 12 جنوب را نشان می دهد.

حتی وقتی هوا آفتابی نیست و خورشید به راحتی دیده نمی‌شود هم گاه سایه‌ی خوشید را می‌توان دید. اگر یک چوب‌کبریت را عمود نگه دارید، سایه‌ی آن برعکس جهت خورشید می‌افتد.

به شکل عکس، اگر جهت‌های جغرافیایی را بدانیم، می‌توانیم زمان را در روز بدانیم. با همین روش ساعت‌های خورشیدی در گذشته ساخته می‌شدند. برای ساخت آن باید نیم دایره‌ای را روی زمین به طرف شمال رسم کنیم و از 6 تا 18 به شکلی شماره‌گذاری نماییم که عدد 12 آن رو به شمال، عدد 6 در سمت غرب و عدد 18 در سمت شرق باشد. حال اگر شاخصی در مرکز دایره قرار دهیم، سایه‌ی شاخص به منزله‌ی عقربه‌ی ساعت‌شمار ساعت است. چنین ساعتی کاملا دقیق نیست. ساعت‌های آفتابی‌ای ساخته شده است که دقت بسیاری دارند.

 

دسته بندی شده در : جهت یابی